Cơ Đốc giáo - giáo điều được đặt nặng

From democracy-handbook.org
Revision as of 12:30, 7 December 2011 by Andersen (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Khi bạn muốn dịch thuật, nhấn edit Vui lòng viết trên những dòng có sẵn dấu chấm, và hãy cẩn thận, xin đừng xóa hoặc thay đổi bản văn và mật mã(code) có sẵn ở dưới.

Chương kế tiếp: Các cuộc cải cách - niềm tin bị phân tán