Lời mở đầu

From democracy-handbook.org
Revision as of 08:46, 27 June 2010 by Andersen (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
DemocracyHandbookApproved.png

Chào mừng bạn đến democracy-handbook.org (Cẩm Nang Dân Chủ). Cẩm Nang Dân Chủ là một quyển cẩm nang miễn phí và đơn giản cho bất cứ ai quan tâm đến việc thiết lập, củng cố hoặc truyền bá dân chủ. Các chương đều ngắn, đơn giản và bao gồm toàn bộ cốt lõi. Ý tưởng của www.democracy-handbook.org là cung cấp thông tin miễn phí về dân chủ trên toàn thế giới. Và bạn có thể giúp dịch thuật để cùng nhau tạo ra một Cẩm Nang Dân Chủ với tất cả các ngôn ngữ trên thế giới.

Democacy-handbook.org là sự kết hợp kiến thức của chuyên gia và người dân bình thường, và nó cũng là một kết hợp của một cuốn sách và trang mạng chung cho mọi người (wiki). Bạn có thể đọc các chương theo thứ tự, hoặc bạn có thể đọc ngay những chương mà bạn thích, và bạn cũng có thể giúp việc dịch thuật, bình luận lẫn tranh luận. Tất cả các trang có biểu tượng của democarcy-handbook.org góc phải phía trên là đã hoàn thành – có nghĩa là nó đã được phê duyệt, chấp nhận bởi các chuyên gia và không cần sữa chữa thêm nữa. Xin đọc thêm ở đây: Giới thiệu về www.democracy-handbook.org

Cẩm Nang Dân Chủ hướng đến cả những người dân đang sống trong các chế độ dân chủ lẫn những người dân chưa được hưởng một nền dân chủ. Vì vậy, nhiều chương có hai góc nhìn: Làm thế nào bạn có thể giúp duy trì nền dân chủ, nếu bạn đang sống ở nơi đó? Và làm thế nào bạn có thể mang lại nền dân chủ ở nơi chưa có dân chủ? Cẩm Nang Dân Chủ chia làm sáu phần:

  • Giới thiệu về dân chủ là một sự phản ánh tóm tắt về các ý tưởng, các giá trị và khái niệm mà một nền dân chủ cần phải có.
  • Nền tảng của dân chủ mô tả các yếu tố cụ thể mà một nền dân chủ mạnh mẽ cần phải có. .
  • Dân chủ thủa ban đầu nói về văn hóa và lịch sử của các ý tưởng về dân chủ từ thời nguyên sơ cho đến thời các nền dân chủ Hy Lạp. thời Đế quốc La Mã và sự sụp đổ của nó cùng với lịch sử của Âu Châu trong các thế kỷ tiếp theo dưới trướng của Cơ Đốc giáo và Hồi giáo.
  • Dân chủ hiện đại bao gồm việc phát triển dân chủ ở châu Âu và Mỹ từ thời Phục Hưng cho đến ngày nay. Các chương về lịch sử của dân chủ là dài hơn các chương khác của Cẩm Nang Dân Chủ . Việc xem xét lại lịch sử nhằm mục đích cho chúng ta thấy sự khó khăn như thế nào để tạo ra xã hội dân chủ.
  • Các mối đe dọa cho dân chủ đề cập đến những điều có thể ngăn chặn nền dân chủ phát sinh và phát triển, từ bên trong lẫn bên ngoài.
  • Bạn và tương lai của nền dân chủ - làm thế nào bạn có thể giúp bảo vệ hoặc tạo ra nền dân chủ, nơi bạn sinh sống?


Giới thiệu về dân chủ

Nền tảng của dân chủ

Dân chủ thủa ban sơ

Dân chủ hiện đại

Những mối đe dọa cho nền dân chủ

Bạn và tương lai của nền dân chủ