Revision history of "Tính lành mạnh và cổ hủ trong các nền dân chủ"

From democracy-handbook.org
Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 23:27, 22 June 2010Hungphan (Talk | contribs). . (2,307 bytes) (+2,307). . (Created page with 'right Chỉ kêu gọi mọi người hành xử lương thiện dĩ nhiên là chưa đủ để củng cố nền dân chủ về d…')