Revision history of "Talk:Dân chủ là dân làm chủ"

From democracy-handbook.org
Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 07:22, 5 September 2010Hungphan (Talk | contribs). . (331 bytes) (+331). . (Created page with 'Đề nghị thay đổi từ "ngữ cảnh" ở dòng thứ 1 đoạn thứ 2 để làm rõ nghĩa hay bình dị hơn: Dân chủ có thể tồn tại dưới nhiều "ngữ …')