Talk:Dân chủ là dân làm chủ

From democracy-handbook.org
Revision as of 07:22, 5 September 2010 by Hungphan (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Đề nghị thay đổi từ "ngữ cảnh" ở dòng thứ 1 đoạn thứ 2 để làm rõ nghĩa hay bình dị hơn: Dân chủ có thể tồn tại dưới nhiều "ngữ cảnh": Có thể dùng từ "sự kếp hợp" (gần nghĩa nhất với sammenhæng) hoặc "hình thái", "hình thức" hay nôm na là "dạng"...