Testpage

From democracy-handbook.org
Revision as of 11:46, 5 May 2016 by Andersen (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Template:Rtl

فصلهای کوتاه و فراوان این کتاب، با زبانی ساده، اصول اولیه را به خوبی روشن می سازد و در مقایسه با دیگر کتاب های مرجع دراین کتاب تلاش شده که شما بتوانید، هر فصل و یا بخشی را، به طور مستقل بخوانید. کتاب الفبای دموکراسی سعی بر این دارد، که این موضوع مهم و بسیار وسیع را به طوری روان در دسترس عموم قرار داده، تا بدینوسیله کسانی که خواهان درک اساسی نسبت به مفهوم دموکراسی و چگونگیِ توسعۀ آن هستند، آگاه شوند. بعلت کوتاه شدن فصل ها و محتویات آنها در این کتاب، مقداری از جزئیات ضروری هم از قلم افتاده است. به همین جهت، نباید اینگونه تصورکرد که بامطالعه این کتاب همه چیز را درباره دموکراسی دانسته و نسبت به تاریخ دموکراسی تسلط خواهیم یافت، - اما، مطمئنأ این کتاب ، گویای آن خواهد بود که " الفبای دموکراسی" چیست و چگونه میتوانیم آن را در جامعۀ خود پایه ریزی کرده و در بر قراری این امر مهم موثر باشیم. روی سخن این کتاب، تنها به جوامع غیر دموکراتیک نیست بلکه، به هر دو نوع جامعه رجوع می کند، بهمین دلیل تعدادی از بخشها از دو زاویه بررسی می شود. الف - چطور میتوان دمکراسی را در کشورهای دموکراتیک ادامه و توسعه داد. ب - چگونه میتوان دموکراسی را در کشورهای غیر دموکراتیک پایه گذاری کرد. الفبای دموکراسی به شش فصل تقسیم می شود :  معرفی دموکراسی ؟ شرحی کوتاه از افکار ، ایده ها، ارزشها و مفاهیمی که دموکراسی بر آن پایه ریزی شده.  موسسات و انجمن های دموکراسی و شرایط آنان

شرح دقیقی از رکن ها ، عناصر و موسساتی که  دموکراسی را به هم ارتباط میدهد.

 اولین دورۀ دموکراسی

شرحی مربوط به چگونگی پیشرفت دموکراسی از جوامع ابتدائیِ انسانِ شکارچی و گردآوران تا دموکراسی یونان ، رومیان و شکست ایشان، و سپس تاریخ اروپا و صدها سال پس از مسیحیت و اسلام.

 دومین دورۀ دموکراسی شرح چگونگی پیشرفت دموکراسی در اروپا و آمریکا از زمان رنسانس(1400 – 1700 میلادی). بخشهای مربوط به تاریخ دموکراسی، مفصل تر از بخشهای دیگر است زیرا ، این تاریخ گویای مشکلات فراوانی است که جوامع دموکراتیک با آن مواجه بوده اند.  مواردی که دموکراسی را تهدید میکنند شرحی برای تبیین موانع برقراری دموکراسی و حتا تهدیدات علیه آن داده شده است که هنوز هم میتواند باعث تضعیف دموکراسی چه از داخل و چه از خارج باشد.  تو و آیندۀ دموکراسی چگونه شما خود، می توانید در حفظ و تداوم دموکراسی در محل کار و زندگیتان، موثرباشید.