Một quốc hội dân lập

From democracy-handbook.org
Jump to: navigation, search
Democracy-handbook proof.png

Theo luật gia và nhà triết học Montesquieu, sống vào thế kỷ thứ 18, thỉ trong mỗi quốc gia cần phải có 3 quyền lực: lập pháp, hành pháp và tư pháp, và nếu không phát triển thành chế độ độc tài, ba quyền lực phải độc lập với nhau . Ba quyền này phải được tách ra cả về chức năng lẫn cả người thực hiện trong mỗi quyền lực này. Không có người nào có thể góp phần thực hiện nhiều hơn một trong ba quyền lực này.

Trái với những gì hầu hết người ta tin rằng Montesquieu không phải là nhà dân chủ, và ông đã không viết về dân chủ. Ông đã bước vào chế độ chuyên quyền, và trong bối cảnh này, ông đã viết về tam quyền phân lập. Điều mà lập pháp, hành pháp và tư pháp, quyền hạn được phân cách, tuy thế không tự nó tạo thành dân chủ, nhưng nó là một điều kiện tiên quyết..

Để có một nền dân chủ, lập pháp phải là một quốc hội được dân bầu, và mọi công dân vừa có quyền bỏ phiếu bầu và ứng cử vào quốc hội.

Một số nơi có một quốc hội đơn viện, những nơi khác thì lưỡng viện. Chẳng hạn như ở Đan Mạch có Quốc Hội đơn viện (Folketing) và Thụy Điển có quốc hội đơn viện (Riksdag), trong khi ở Anh quốc hội lưỡng viện: Thượng viện The House of Lords and the The House of Commons và Hạ việnKhi bạn muốn dịch thuật, nhấn edit Vui lòng viết trên những dòng có sẵn dấu chấm, và hãy cẩn thận, xin đừng xóa hoặc thay đổi bản văn và mật mã(code) có sẵn ở dưới.

Chương kế tiếp: Một chính phủ với đa số phiếu ở Quốc Hội