Revision history of "Băng nhóm bạo lực, Mafia và các dân quân riêng tư"

From democracy-handbook.org
Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 14:48, 10 June 2010Andersen (Talk | contribs). . (358 bytes) (+358). . (Created page with ' ---- Khi bạn muốn dịch thuật, nhấn '''edit''' Vui lòng viết trên những dòng có sẵn dấu chấm, và hãy cẩn thận, xin đừng xóa hoặc thay đổ…')