Revision history of "Bạo lực chính trị và khủng bố"

From democracy-handbook.org
Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 14:46, 10 June 2010Andersen (Talk | contribs). . (396 bytes) (+396). . (Created page with ' ---- Khi bạn muốn dịch thuật, nhấn '''edit''' Vui lòng viết trên những dòng có sẵn dấu chấm, và hãy cẩn thận, xin đừng xóa hoặc thay đổ…')