Chủ nghĩa Nhân Bản và Cá Nhân

From democracy-handbook.org
Jump to: navigation, search
DemocracyHandbookApproved.png

Thừa nhận rằng trong chính mọi cá nhân đều đáng giá và chia sẻ những quyền lợi giống nhau và chúng ta sinh ra trên thế giới với quyền bình đẳng, đó chính là nền tảng của Chủ nghĩa Nhân Bản. Dân chủ chính là dựa trên chủ nghĩa nhân bản này.

Dân chủ cơ bản là về những cá nhân thừa nhận giá trị và phẩm giá của các cá nhân khác, và khẳng định những người khác cũng có quyền hưởng cùng tự do, an toàn, cơ hội và ảnh hưởng mà chính họ đang được hưởng.

Trong một nền dân chủ, điều này chuyển hóa thành một hệ thống chính trị dựa trên tư tưởng rằng mọi cá nhân trưởng thành phải có quyền bình đẳng trong việc tạo ra ảnh hưởng tới các tiến trình ra chính sách hoặc quyết định trong xã hội.

Tư tưởng Nhân Bản và sự thừa nhận các cá nhân là điều thiết yếu để con người cùng nhau tạo ra một nền dân chủ.


Chương kế tiếp: Điều gì không phải là dân chủ