Một chính phủ với đa số phiếu ở Quốc Hội

From democracy-handbook.org
Revision as of 00:35, 11 June 2010 by Andersen (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Democracy-handbook proof.png

Trong một nền dân chủ, chính quyền(chính phủ) có quyền lực hành pháp. Chính quyền gồm các bộ , đó là các bộ trưởng và các bộ của họ, có nhiệm vụ bảo đảm các điều luật của quốc hội ban hành được thực thi trong đời sống . Chế độ đại nghi là nguyên tắc để bảo đảm rằng chính quyền có đa số nghị viên đứng sau và có thể thông qua các dự thảo luật (pháp quy) của mình (chính quyền) bằng đa số phiếu Ở Đan mạch và một số nước cũng được tìm thấy loại ”đại nghi chế tiêu cực”, có nghĩa là chính quyền vẫn tại vị nếu như không bị đa số nghị viên chống đối. Dưới chế độ đại nghị tiêu cực, mỗi một dự thảo luật của chính quyền đều đòi hỏi phải được thông qua tại quốc hội mới có giá trị


Khi bạn muốn dịch thuật, nhấn edit Vui lòng viết trên những dòng có sẵn dấu chấm, và hãy cẩn thận, xin đừng xóa hoặc thay đổi bản văn và mật mã(code) có sẵn ở dưới.

Chương kế tiếp: Bỏ phiếu kín