Một hiến pháp

From democracy-handbook.org
Jump to: navigation, search
Democracy-handbook proof.png

Hiến pháp là luật cơ bản ở một đất nước, xác định ai, cái gì và làm thế nào đất nước hiện hữu và nên phải là. Nói cách khác: là những vùng của đất nước được chứa đựng trong Hiến pháp, dạng cai trị (thể chế) của chính phủ, và các luật cơ bản áp dụng trong phạm vi quốc gia.

Một quốc gia có thể có một hiến pháp nhưng không là quốc gia dân chủ - một ví dụ về hiến pháp như vậy có thể là một trong chế độ quân chủ tuyệt đối, hoặc rằng chủ tịch có toàn vẹn quyền hành. Nhưng rất ít nền dân chủ mà không có một hiến pháp. Anh là một trong những ví dụ về một nền dân chủ mà không có một hiến pháp. Thay vào đó, họ có một học thuyết về chủ quyền của Quốc hội. Điều tiêu biểu thể hiện rõ của Hiến pháp trong một nền dân chủ là quyền lực thuộc về nhân dân. Một trong những hiến pháp dân chủ rõ ràng nhất là Thụy Điển, đã dẫn nhập bằng các từ ngữ: "Tất cả quyền lực công cộng ở Thụy Điển đều bắt nguồn từ người dân."

Tất cả các luật của một quốc gia phải că cứ từ Hiến pháp và Hiến pháp thiết lập các cách thức mà luật mới được thông qua. Tất cả các luật của một đất nước phải sống vì Hiến pháp và Hiến pháp thiết lập các quy tắc cho cách pháp luật mới được thông qua.

Hiến pháp cũng có các quy định về việc thay đổi ngay chính Hiến pháp. Bởi vì Hiến pháp có tính quyết định cho tất cả các luật khác, nên có những quy định đặc biệt để thay đổi nó. Tại Đan Mạch, một sửa đổi hiến pháp đòi hỏi khi mà quốc hội chấp thuận việc sửa đổi hiến pháp này phải được tổ chức bầu cử nghị viện và sau đó quốc hội mới cũng chấp thuận thông qua việc sửa đổi hiến pháp. Khi nó đã được thông qua lần thứ hai, hiến pháp mới được đưa ra trưng cầu dân ý, không chỉ phải có một đa số cho nó, thì cũng phải có tối thiểu 40% của tất cả các cử tri đã bỏ phiếu thuận.


Khi bạn muốn dịch thuật, nhấn edit Vui lòng viết trên những dòng có sẵn dấu chấm, và hãy cẩn thận, xin đừng xóa hoặc thay đổi bản văn và mật mã(code) có sẵn ở dưới.

Chương kế tiếp: Một quốc hội dân lập