Phật giáo và dân chủ

From democracy-handbook.org
Jump to: navigation, search
Democracy-handbook proof.png

Có khoảng 380 triệu phật tử trên toàn cầu và hầu hết đều sống ở châu Á.

Phật giáo cũng như Khổng giáo và các triết lý sống khác ở Á châu liên quan chủ yếu về sự tự giác và cũng bao gồm mối nguy cơ trở thành độc tài toàn trị như các tôn giáo khác. Nhưng đối với đại đa số thì đạo giáo là con đường tìm vào nội tâm của mỗi cá thể.

Sự trở ngại lớn nhất của Phật giáo trong mối tương quan với dân chủ trên nguyên tắc là mục định thoát ly khỏi vòng tục lụy trần gian. Phải nên hiểu về sự khác biệt của "thoát ly" khỏi thế giới và "tự do" trong thế giới. Thoát ly có xác suất dẫn đến quan hệ vô cảm trước sự thay đổi của xã hội. Ấn độ giáo cũng rơi vào trường hợp này. Nhưng cũng như Ấn độ giáo, trong giới luật Phật giáo cũng không có điều gì trực tiếp cản trở dân chủ. Do ảnh hưởng của triết lý Khổng giáo người Á châu có truyền thống tôn trọng trật tự xã hội, chính quyền trung ương và kỷ cương, nhưng không phải là quyền uy của Thương đế bị đe dọa vì đó là do con người tự quyết.


Chương kế tiếp: Kitô giáo và dân chủ