Ảnh hưởng của các thẩm phán và các nhà kinh tế trong hệ thống chính trị

From democracy-handbook.org
Jump to: navigation, search



Khi bạn muốn dịch thuật, nhấn edit Vui lòng viết trên những dòng có sẵn dấu chấm, và hãy cẩn thận, xin đừng xóa hoặc thay đổi bản văn và mật mã(code) có sẵn ở dưới.

Chương kế tiếp: Khủng bố và sợ hãi khủng bố