Nền dân chủ đại diện

From democracy-handbook.org
(Redirected from Representative Democracy/vi)
Jump to: navigation, search
Khi bạn muốn dịch thuật, nhấn edit Vui lòng viết trên những dòng có sẵn dấu chấm, và hãy cẩn thận, xin đừng xóa hoặc thay đổi bản văn và mật mã(code) có sẵn ở dưới.

Chương kế tiếp: Dân chủ ở Châu Âu thập niên 1900