Tòa án độc lập & công bình

From democracy-handbook.org
Jump to: navigation, search
Democracy-handbook proof.png

Để pháp luật của một quốc hội dân bầu có ý nghĩa và được tôn trọng, phải cần có người giám sát Đây là một nhiệm vụ của Toà án; quyền lực tư pháp.

Không chỉ riêng là công dân bình thường, mà các thành viên của quốc hội và các thành viên của chính phủ đề phải tuân theo luật pháp, Điều này là điều thử nghiệm thực sự để biết có dân chủ hay không.

Trong hầu hết các nước, quốc hội và các thành viên Chính phủ được hưởng quyền “miễn trừ” khi họ đang tại vị, nhưng điều đó không có nghĩa là họ đang ở trên luật pháp. Có nghĩa rằng là phải bị trục xuất khỏi quốc hội / chính phủ trước khi họ chịu trách nhiệm về vi phạm luật pháp.

Khả năng để làm cho ngay chính thành viên của quốc hội và chính phủ có trách nhiệm cũng là một trong những lý do quan trọng phải để các tòa án (quyền tư pháp) độc lập với quyền lập pháp và hành pháp theo Tam Quyền Phân Lập của Montesquieu (xem: Một quốc hội dân cử).


Khi bạn muốn dịch thuật, nhấn edit Vui lòng viết trên những dòng có sẵn dấu chấm, và hãy cẩn thận, xin đừng xóa hoặc thay đổi bản văn và mật mã(code) có sẵn ở dưới.

Chương kế tiếp: Công tố viện và cảnh sát