Thời kỳ Khai sáng

From democracy-handbook.org
Jump to: navigation, search

Khi bạn muốn dịch thuật, nhấn edit Vui lòng viết trên những dòng có sẵn dấu chấm, và hãy cẩn thận, xin đừng xóa hoặc thay đổi bản văn và mật mã(code) có sẵn ở dưới.

Chương kế tiếp: Cách mạng, nhân quyền và hiến pháp